Categoriearchief: Security Management

Security Risk Management is about managing the quality of business security measures

Onderzoek naar Security Management Systemen

In 2020 hebben studenten van Safety & Security LAB van Hogeschool Saxion een onderzoek ingesteld naar Security Management Systemen. De Nationale Denktank Integrale Beveiliging (NDIB) van de VBN had hiertoe de volgende vraag geformuleerd:

Wat zijn de meest voorkomende Security Management Systemen in Nederland en op welke wijze, en met welke beweegredenen worden deze door security professionals gebruikt?

Hieronder treft u een samenvatting van hun onderzoeksrapport aan. Veel leesplezier gewenst.

Deel deze pagina met anderen, thanks!

Security Paradigma 3

Ook in deze blog een veranderend Security Paradigma uit een artikel van Roger G. Johnston van Argonne National Laboratory, USA (zie ook Paradigma 1).

Security Paradigma: Standaardisatie versus Creativiteit

Het oude paradigma zegt dat de kwetsbaarheidsanalyse volgens en vaste procedure en aan de hand van vastgestelde prestatie-eisen moet gebeuren. Het proces en de resultaten moeten objectief en reproduceerbaar zijn. Zo moet bijvoorbeeld een gebouwschil aantoonbaar braakwerend zijn (denk hierbij aan gecertificeerde gevels en gevelelementen met BORG-B weerstandstijden van 3, 5 of 10 minuten). Of wachtwoorden die minstens 4 verschillende tekens moeten bevatten (hoofdletter, kleine letter, cijfer en leesteken) en periodiek (per maand of kwartaal) gewijzigd moeten worden. De vereiste maatregelen zijn bijvoorbeeld in security baselines vastgelegd. Daar waar de beveiliging niet aan dergelijke objectieve eisen voldoet wordt een kwetsbaarheid gesignaleerd die naar aanleiding van het te beschermen belang ook een mate van risico kan vormen. De kwetsbaarheden met de hoogste risico’s moeten vervolgens worden gerepareerd.


Het nieuwe paradigma legt de nadruk op het beschouwen van de gerealiseerde beveiliging vanuit het perspectief van de ‘aanvaller’. De kwetsbaarheidsanalyse probeert dus de zwaktes van de organisatie te identificeren die door kwaadwillenden kunnen en wellicht zullen worden misbruikt. Van de betrokken security professionals wordt daarbij vooral gevraagd of hij zich kan verplaatsen in die aanvallers. Deze professional moet daarom een actueel beeld van en voldoende inlevingsvermogen in die potentiële aanvallers hebben. Niet van één of enkele, niet van de uitzondering maar van de meest waarschijnlijke aanvallers. De professional kijkt dus naar de organisatie vanuit de ogen van de geïnteresseerde, creatieve en adaptieve kwaadwillenden en ontdekt zo reële aanvalsopties die wellicht mitigatie behoeven.
Ook bij deze, wellicht meer subjectieve en intuïtieve benadering van security kunnen vastgestelde procedures, normatieve kaders en aandachtspuntenlijsten het analyseproces ondersteunen en versterken. De nadruk ligt echter op de details van de lokale situatie die door kwaadwillenden succesvol kunnen worden misbruikt.

Deel deze pagina met anderen, thanks!

Security Paradigma 2

Ook in deze blog een veranderend Security Paradigma over dreigingen versus kwetsbaarheden uit een artikel van Roger G. Johnston van Argonne National Laboratory, USA (zie hierover ook Paradigma 1).

Security Paradigma: Dreigingen versus Kwetsbaarheden

Het oude paradigma zegt dat de security manager vooral de dreigingen moet analyseren. Dus wie is de kwaadwillende, waar en wanneer zal die aanvallen, hoe zal het incident plaatsvinden en hoe waarschijnlijk is dat? De kwetsbaarheden in de beveiliging en het weerstandsvermogen van eigen organisatie worden onderbelicht. Te veel aandacht voor die kwetsbaarheden zouden immers het functioneren van de leiding en de security manager in een slecht daglicht kunnen zetten.

Daarom gaan veel dreigingsanalyses en risicoanalyses vooral over de ontwikkeling van de externe dreigingen en de veranderingen buiten de organisatie. Vaak wordt ook de ‘grote’ impact van security incidenten overmatig benadrukt. Tegelijkertijd worden de mogelijke tekortkomingen van de bestaande maatregelen onderbelicht. Evenmin is er aandacht voor dreigingen (en risico’s) die we als ‘calculated risk’ kunnen accepteren.

Het nieuwe paradigma legt de nadruk op het kennen en verminderen van de kwetsbaarheden van de eigen organisatie. Daar moet de meeste energie heengaan. Centraal staat de vraag of de kwetsbaarheden op een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht. Met een goed zicht op de kwetsbaarheden en mitigerende maatregelen die daarop zijn gericht, verminder de security manager de risico’s voor de organisatie; zelfs al zijn de dreigingen oppervlakkig of onevenwichtig ingeschat. En dat laatste komt nog al eens voor. De dreigingen etaleren zonder de eigen kwetsbaarheden te kennen, biedt geen soelaas en is een recept voor mislukking.

In de kwetsbaarheidsanalyses dient de security expert dus vooral de werking en de tekortkomingen van de organisatie te doorgronden. Daarbij zal hij naast de beveiligingsmaatregelen ook oog moeten hebben voor de cultuur en de management mores van de organisatie. De Security Management Systeem Norm 2017 kan daarbij een waardevol houvast bieden.

Deel deze pagina met anderen, thanks!

Security Paradigma 1

In deze blogs wil ik veranderende Security Paradigma’s bespreken. Het idee heb ik opgedaan door een artikel van Roger G. Johnston van het Vulnerability Assessment Team, Nuclear Engineering Division van Argonne National Laboratory, USA geheten Changing Security Paradigms in de Journal of Physical Security 4(2), 35‐47 (2010).

Vanzelfsprekend zijn de ‘oude’ paradigma’s niet plotseling afgedaan en rijp voor de prullenbak; en ook de nieuwe paradigma’s zijn niet nu ontstaan en verkondigen geen absolute waarheid. Wel geven zij een beeld van hoe naar beveiliging gekeken kan worden en hoe de groei naar volwassenheid zich mogelijk laat vertalen.

Security Paradigma: Binair versus Continuüm

Het oude paradigma zegt dat security binair moet worden opgevat: de organisatie is goed beveiligd of zij is dat niet. Een kenmerk van deze opvatting is het werken met checklists waarmee je de ‘compliance’ kunt vaststellen. Ook is een minimum niveau van vereiste beveiligings­maatregelen beredeneerd en vastgelegd (zgn. Security Baseline). Bovendien weet en propageert de Security Manager hoe de organisatie moet worden beveiligd. Over beveiliging moet in de organisatie niet te veel worden gediscussieerd.

Het nieuwe paradigma zegt dat security niet zwart-wit maar een continuüm is, waaraan steeds wordt verbeterd. Niemand zal daarbij met zekerheid stellen dat de getroffen maatregelen goed genoeg zijn. De maatregelen worden als resultaat van een onderhandelingsproces gekozen, bijgesteld en vernieuwd. Dus ook hier ‘Polderen’. Met een Plan – Do – Check – Act cyclus wordt de beveiliging continu verbeterd. Checklists en baselines zijn middelen in dit proces en geen doel op zich. Beveiliging is vaak controversieel en er wordt stevig over gedebatteerd; passend bij een uitdagende, complexe en zwaarwegende verantwoordelijkheid.

Ik wens u veel inzicht en overtuigingskracht in uw werk. Voor vragen en bespiegelingen kunt u mij altijd bereiken.  

Deel deze pagina met anderen, thanks!

Inventarisatie van 20 aanpakken voor beveiliging

Beveiliging als onderdeel van risico management wordt in veel organisaties verschillend geïmplementeerd. Vaak is die beveiliging gebaseerd op breed gedragen ‘industry best practices’. Sommige van deze best practices zijn gedocumenteerd en worden gecontroleerd toegepast. Als een aanpak de verschillende aspecten voor het beheren van een organisatie bevat spreken we van een management systeem. In deze whitepaper zijn 20 Security Management Systemen (SMS) die in Nederland veel worden toegepast geïnventariseerd en kort getypeerd . Met deze inventarisatie kunnen managers beoordelen welk SMS passend kan zijn voor de organisatie. Download het whitepaper over SMS via onderstaande. Ik kijk uit naar aanvullingen en opmerkingen op deze inventarisatie.
Security Management Systemen (SMS) Beveiliging
Hierboven een schema met verschillende onderdelen van een veiligheidsmanagementsysteem. Naast technische en operationele normen zijn ook verschillende Security Management Systemen benoemd. Organisaties kiezen zelf hoe het managementsysteem van de organisatie wordt opgebouwd.
Deel deze pagina met anderen, thanks!

Risicoanalyse

Handreiking Integrale Risicoanalyse

Risico’s en risicoanalyse horen bij ondernemen. Maar grote risico’s en verassingen moeten worden voorkomen. Daarom dient een bedrijf steeds zicht te hebben op haar risico’s. Dat inzicht motiveert om de juiste mitigerende maatregelen te treffen. En is de basis voor een verantwoorde investering in beveiliging en bedrijfscontinuïteit.

Een risicoanalyse kan dit inzicht opleveren. Daarom werken wij met een valide en gedocumenteerde onderzoeksmethodiek die de scenarioanalyse centraal stelt. Deze erkende methode hebben wij al vaak toegepast. Vraag ons gerust om referenties.

De risicoanalyse bestaat uit de volgende onderdelen:

• Belangen- en afhankelijkheidsanalyse: wat kunnen effecten van incidenten zijn (ook wel Impact Assessment genoemd)
• Dreigingsanalyse: wie kunnen een realistische bedreiging vormen en wat doen zij (ook wel Threat Assessment genoemd)
• Kwetsbaarheidsanalyse: hoe effectief is de beveiliging en waar is de organisatie nog kwetsbaar voor deze dreigingen (ook wel Vulnerability Assessment genoemd)
• Risicoweging: wat is de omvang en samenhang van de verschillende risico’s (ook wel Risk Assessment genoemd)

Niet alle risico’s kunnen worden uitgesloten. Beheersing van risico’s houdt daarom ook het accepteren van de restrisico’s in.

Graag ondersteunen wij u bij het inventariseren en waarderen van de risico’s van uw organisatie.

Onze Integrale Risicoanalyse Methodiek vindt u hier:

Handreiking op Lulu.com (reader)

Handreiking op Google.Play (PDF)

Deel deze pagina met anderen, thanks!

Handreiking voor Security Afstemming met de Omgeving

Beveiligingsadvies en afspraken

Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van hun veiligheid en beveiliging. Daarom hebben organisaties die hun verantwoordelijkheid nemen Security Afstemming in hun  Security Management Systeem (SMS) ingericht.

Een essentieel onderdeel van een SMS is een goede communicatie en coördinatie over beveiliging met externe partijen. Het gaat hierbij om afstemming van maatregelen vóór, tijdens en na incidenten. En het vaststellen van heldere taken en verantwoordelijkheden: wie gaat wat doen. 

Het decentrale gezag kan ook beveiligingsmaatregelen treffen. Bewaken en beveiligen is immers onderdeel van de politietaak.

Afspraken over beveiliging - Plan ESA EBO

Met deze handreiking kunnen organisaties hun beveiliging verder verbeteren. Samen met particuliere beveiligingsorganisaties en overheden kunnen zij afspraken maken over het:

  • afstemmen van getroffen maatregelen
  • opschalen en afschalen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen
  • gecoördineerde reactie op incidenten

Plan Externe Security Afstemming (ESA)

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een afstemmingsplan. Het plan Externe Security Afstemming  gaat over de afstemming van de eigen maatregelen met de op de security gerichte maatregelen van security dienstverleners en andere partijen in de omgeving.

Deze handreiking is een hulpmiddel voor het afstemmen en vastleggen van deze afspraken en het treffen en voorbereiden van concrete beveiligingsmaatregelen.

Deze handreiking is bestemd voor security professionals, particuliere beveiligingsorganisaties, afdeling Openbare orde en Veiligheid, afdelingen Crisisbeheersing, bureau Conflict- en Crisisbeheersing (CCB) en de wijkteams van de politie.

lulu-uitgever-SMS-Norm- Vind hier uw handreiking (boekje) op Lulu.com

 

Deel deze pagina met anderen, thanks!

Security Management Standard 2017

Designing, Implementing and Managing Security

This Universal Security Management Systems Standard with requirements and guidance for use is drafted to design, implement, manage and improve a Security Management System.

SMS met voorbeelden in ISO HLS

The USMS Standard 2017 complies with the ISO High Level Structure for management systems. A plug-and-play feature for easy integration with existing management systems is achieved. Successful integration with systems such as ISO 27001, ISO 22301 and ISO 9001 is ensured. As such this standard is universal, holistic and comprehensive. This Dutch initiative has been translated into English and is published on Lulu.com.

Deel deze pagina met anderen, thanks!

Accountability for Security

Accountability for Security with the Universal Security Management Systems Standard 2017

Are you in control?

Is the Board of Directors accountable and in control of security? Should they be, and they are not? If so, this may be worth your while.

Safety and Security

Safety Management Systems have been around for quite some time. Security Risk Management has also developed to a mature state. Now there is the Universal Security Management Systems Standard 2017 to assist you in developing and implementing Security via an international best practice that provides transparency and credibility.

Managing Risks

Security Management is stipulated in this Standard as a mature management process that is risk based, stakeholder driven, compliant with laws and regulations, and continually improved with the Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle. Three levels of Security Management are addressed: Strategic, Tactical and Operational. The Standard is applicable for all organisations big or small, commercial or non-profit, and for all sectors of industry.

International Standard

This Standard was developed with the ISO High Level Structure in mind. This structure is used for several management systems such as ISO 27001 and ISO 22301. The Standard is therefore a easy to use, comprehensive and transparent tool for creating and managing Security. Furthermore, the Standard specifies the requirements that may be used for auditing and the certification of a Security Management System.

Assets and interests

This Standard addresses the protection of all parts, processes, people, sites, objects, infrastructures, networks, systems, tangible and intangible assets and interests of an organisation. It specifies 20 topics and 80 aspects of strategical, tactical, and operational Security Management. It has a listing of some 300 controls to mitigate security risks of which 100 are dedicated ‘key controls’.
The standard includes six annexes with guidance for implementation and use.

Credits

This standard was developed by the National Security Advisory Centre (NSAC) and the Saxion University of Applied Science in The Netherlands. A Review Committee with 15 distinguished security professionals from industry, research institutions and appropriate authorities have commented, improved and sanctioned the development of this standard.

USMS 2017

.

Get your USMS Standard 2017 here!

    5 Selling Points for this Standard

  1. Transparency and accountability for Security.
  2. Strategic, Tactical and Operational Security objectives.
  3. Security is risk based and stakeholder driven.
  4. Commitment for Security by the Board and all staff.
  5. Security is measurable and audit-able.
Deel deze pagina met anderen, thanks!

Universities adopt USMS Standard 2017

USMS - Spit, Stoffer en Van Dijk

Visit of Mr Howard Stoffer to Saxion University of Applied Science

The objective of the visit was to present the Universal Security Management Systems Standard and to meet with the regional expertise contributing to safety, security & forensics on March 13th 2017 at Saxion University in Enschede, The Netherlands.

Honored guest is Mr. Howard Stoffer, former US Foreign Service officer and Deputy Executive Director in the UN Security Council. He is also an Associate Professor of National Security at the University of New Haven which is world famous for Crime Science and hosting the Henry Lee Institute for Forensic Science.
The University of New Haven has a special interest in the Saxion Security Management program In which the USMS Standard 2016 will be an important framework.

The USMS Standard was presented by Marcel Spit and Trijntje van Dijk who are the initiators and dedicated promotors of this management system.

Deel deze pagina met anderen, thanks!